Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

53 Doanh nghiệp thành lập trong tháng 03/2013

Trong tháng 03/2013, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp cho 53 doanh nghiệp, 04 chi nhánh và 02 văn phòng đại diện đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, với số vốn đăng ký hơn 139 tỷ đồng. Ngoài ra, trong tháng có 11 doanh nghiệp đăng ký giải thể và 12 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do vi phạm Luật Doanh nghiệp. 

Lũy kế tình hình đăng ký thành lập và giải thể doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong quý I/2013: có 109 doanh nghiệp được thành lập mới, 35 doanh nghiệp đăng ký giải thể và 66 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do vi phạm Luật Doanh nghiệp.