Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Nên hay không cho hợp tác xã thành lập công ty?

Đa số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về dự thảo đồng thời cho rằng cần ban hành luật. Tuy nhiên, vấn đề HTX có được thành lập công ty, góp vốn, mua cổ phần hay không vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn băn khoăn: Các điều 5, 8, 9, 10 của dự thảo luật luôn khẳng định quyền độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của HTX. Nếu chúng ta không công nhận HTX như một loại hình doanh nghiệp thì có thể cắt đi quyền thành lập công ty, góp vốn, mua cổ phần, nhưng khi đã công nhận HTX hoạt động như một loại hình doanh nghiệp thì việc cắt bỏ các quyền này là làm mất quyền tự chủ của HTX. Vì vậy, cần phải xem xét tính toán kỹ nội dung này.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thống nhất với tờ trình của Chính phủ, cho rằng nếu cho phép HTX thành lập công ty, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có thể làm HTX dần xa rời bản chất và mục đích hoạt động là để phục vụ các thành viên trên cơ sở tài sản chung không chia; đồng thời tăng thêm rủi ro cho hoạt động của HTX.
Không nên cho phép HTX thành lập công ty, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác để khuyến khích phát triển HTX mang bản chất đích thực, phát triển vững chắc hơn, tránh được các rủi ro.
Kết luận vấn đề, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh: Quốc hội đặt cho HTX địa vị pháp lý là tổ chức kinh tế tập thể hoạt động như doanh nghiệp nhưng không có nghĩa như doanh nghiệp hoàn toàn. HTX có những mô hình và phương thức hoạt động khác nhau, tùy theo từng lĩnh vực cụ thể.
Có thể thiết kế một quy định nguyên tắc chung cho mọi loại hình HTX và những quy định cho từng loại hình đặc thù. Nếu áp dụng tất cả các chính sách để hỗ trợ HTX phát triển thì không đủ lực, do đó, phải hình dung được những nhóm chính sách hỗ trợ của nhà nước để gắn với từng loại hình HTX ở từng vùng miền cho phù hợp, lĩnh vực nào hỗ trợ vốn, lĩnh vực nào hỗ trợ cơ chế, đào tạo đội ngũ quản lý.

DỊch vụ thành lập công ty - nhiều đơn vị - nhiều chất lượng

Trước khi đến với dịch vụ của chúng tôi khách hàng đã tham khảo hàng trăm hàng ngàn cỗ khách rồi và khi được hỏi vì sao chọn Topiclaw là đơn vị cuối cùng cung ứng dịch vụ cho bạn mà không phải các đơn vị trước, vị khách kia trả lời: "các đơn vị khác niêm yết là trọng gói 950 ngàn nhưng chỉ soạn cho hồ sơ, xong rồi mới tá hỏa ra hồ sơ sai tùm lum, Topiclaw 1.500 ngàn nhưng trọn gói và còn được hướng dẫn thuế".

Quả thực rất nhiều trường hợp bỏ sang Topiclaw, vì Topiclaw không lên top từ khóa nên các bạn thường gọi dịch vụ sau cùng. Nhưng hễ ai được luật sư của chúng tôi tư vấn đều cảm thấy hài lòng với chất lượng và chuyện môn của các nhân viên tư vấn tại công ty chúng tôi !

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Bốn bước tiến hành giải thể doanh nghiệp

"Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ; nêu rõ phương thức thanh toán, cách thức và thời hạn", luật sư Quang Hiển tư vấn về thủ tục giải thể doanh nghiệp.
Bước 1:
- Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này phải có nội dung:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
b) Lý do giải thể;
c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
- Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.
- Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.
Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
Bước 2:
Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.
Bước 3:
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Hồ sơ gồm có:
- Quyết định giải thể doanh nghiệp;
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã quyết toán thuế xong, doanh nghiệp không còn nợ thuế và đã đóng mã số thuế của doanh nghiệp;
- Ba số báo liên tiếp hoặc chứng từ chứng minh doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng báo;
- Biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
- Văn bản của ngân hành nơi doanh nghiệp mở tài khoản xác nhận doanh nghiệp không còn nợ ngân hàng và đã đóng tài khoản của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa mở tài khoản tại ngân hàng thì phải lập bản cam kết về việc doanh nghiệp chưa mở tài khoản.
Bước 4:
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an. Sau khi đã trả dấu, doanh nghiệp nộp văn bản của cơ quan công an xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo văn bản này, doanh nghiệp cần phải nộp bản báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.
Chú ý:
- Việc trả dấu cho cơ quan công an chỉ nên thực hiện sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh có thông báo yêu cầu doanh nghiệp trả dấu. Nếu việc này thực hiện trước khi có thông báo thì rất có thể các văn bản, biểu mẫu của doanh nghiệp sẽ không được đóng dấu đầy đủ dẫn đến gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính tiếp theo.

- Nhìn chung, thủ tục giải thể doanh nghiệp tương đối phức tạp, đòi hỏi kết quả của nhiều thủ tục hành chính của các cơ quan khác nhau. Do vậy, doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để có những hướng dẫn cụ thể.