Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Sử dụng mẫu biên lai thu thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu bằng tiền mặt

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 723/QĐ-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2012 ban hành Mẫu Biên lai thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bằng tiền mặt. 
CôngThương - Mẫu biên lai thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu (Mẫu biên lai số 02/HNK, ký hiệu HQ/2012) thay thế mẫu biên lai số 02/NK-TTĐB-GTGT, ký hiệu HQ/2009 ban hành kèm theo Quyết định 2807/QĐ-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Quy định về in, phát hành, quản lý, sử dụng mẫu biên lai số 02/HNK, ký hiệu HQ/2012 thực hiện theo quy định tại Quyết định 287/QĐ-BTC.

Mẫu biên lai này bắt đầu sử dụng kể từ ngày 01/7/2012, đồng thời thu hồi mẫu biên lai số 02/NK-TTĐB-GTGT, ký hiệu HQ/2009 để thanh hủy theo quy định đối với ấn chỉ đã hết giá trị sử dụng.