Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ quy định cũ về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 20 tháng 3 năm 2013, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.Ngày 20 tháng 3 năm 2013, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.Theo Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND nói trên, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp được đăng ký, mức lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố từ 100.000 đồng/giấy chứng nhận đến 200.000 đồng/giấy chứng nhận, miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, miễn phí cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước v.v…


Mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp hiện được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Cụ thể: lệ phí cấp mới, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần; cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần. Mọi trường hợp cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - văn phòng đại diện, Điều lệ công ty, …), Báo cáo tài chính của công ty cổ phần, thông tin báo cáo tổng hợp về người thành lập - quản lý doanh nghiệp trong 3 năm, lịch sử 3 năm của doanh nghiệp đều phải trả phí.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.