Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Chiều - tăng vốn điều lệ

Chiều nay thật đẹp trời với một hợp đồng tăng vốn điều lệ công ty, công ty cổ phần cạnh Hà Đông, một công ty sản xuất bao bì xin tăng vốn điều lệ lên 200 tỉ.

Việc tăng vốn điều lệ hoàn toàn không khó, chỉ cần có một thông báo lên SKHĐT là được, việc tăng vốn điều lệ là một trong những hành động tăng uy tín cũng như trách nhiệm của công ty với hợp đồng.

+Lại Cao Sơn ghi chép !