Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Vấn đề về công bố sản phẩm

các sản phẩm nhập khẩu bao gồm như thực phẩm và mỹ phẩm đều phải làm các thủ tục công bố sản phẩm, ấy mà khi ra thị trường thì chất lại không còn đúng như hàng mẫu gửi đi kiểm nghiệm nữa là sao ?

Công ty Topiclaw nhận được rất nhiều các sản phẩm công bố hàng ngày, chúng tôi công bố mỹ phẩm và công bố thực phẩm rất nhiều, ấy là câu chuyeenj của hàng mẫu mà các công ty nhập khẩu gửi cho Topiclaw đều là chất lượng cao và rất CHUẨN. Ấy nhưng khi xem trên các phương tiện truyền thông thấy có rất nhiều các công ty lalfm ăn không đúng đắn đã hạ chất lượng sản phẩm xuống để lừa các cơ quan chức năng.

Dân mình há lại hại dân mình ?