Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

SD5 giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5.03

Công ty CP Sông Đà 5 (HNX: SD5) quyết định giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5,03 kể từ ngày 10/12/2012.
Trước đó, ngày 30/10, SD5 đã tiến hành họp HĐQT thường kỳ thông qua phương án giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5.03 và chuyển trụ sở Xí nghiệp Sông Đà 502. Ngoài ra, tại cuộc họp cũng thông qua kết quả kinh doanh quý 3 và kế hoạch quý cuối năm. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, SD5 đã thực hiện được 31.4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 62.4% kế hoạch năm.

Trong quý 4, công ty đề ra doanh thu thuần phải đạt là 175 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.5 tỷ đồng.
Trong quý 4, công ty đề ra doanh thu thuần phải đạt là 175 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.5 tỷ đồng.