Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Trợ giúp hình thành, thực hiện và lưu hồ sơ kỷ luật nhân viên

Lợi ích: Dù bạn đã rất cẩn thận khi tuyển chọn nhân viên mới, có thể lúc nào đó bạn sẽ vẫn phải phản hồi lại việc làm không thể chấp nhận được của họ. File đi kèm có sáu tài liệu được thiết kế để giúp bạn trong những tình huống không thoải mái đó.

Tài liệu đầu tiên là mẫu chế độ kỷ luật theo cấp độ, liệt kê những hình thức vi phạm - và hình thức kỷ luật cụ thể - theo mức độ nghiêm trọng. Tài liệu thứ hai là danh sách các bước bạn phải thực hiện khi kỷ luật nhân viên. Tài liệu thứ ba là danh sách các thông tin bạn cần lưu trong hồ sơ kỷ luật nhân viên. Tài liệu thứ tư là mẫu chế độ kỷ luật theo cấp độ mà bạn có thể sửa đổi phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Tài liệu thứ năm và sáu là các mẫu cho quá trình thực hiện chế độ kỷ luật khi đưa ra khiển trách bằng lời hoặc bằng văn bản. Việc lưu hồ sơ kỷ luật tốt rất quan trọng giúp khẳng định rằng bạn đã thực hiện tốt chế độ này và không thiên vị bất kỳ cá nhân hay nhóm nào. Nó cũng giúp bạn theo dõi sự tiến bộ của mỗi nhân viên trước những nỗ lực của bạn.

Mô tả file: File này bao gồm một tài liệu 12 trang dưới dạng RTF có thể sử dụng với phần lớn các chương trình xử lý văn bản chạy trong môi trường Windows.

Các đặc trưng: Các tài liệu về kỷ luật nhân viên có những đặc trưng sau:

Mẫu chế độ kỷ luật theo cấp độ:
  • Đề ra rõ ràng chế độ chung về quy định làm việc và hành vi đúng của nhân viên.
  • Phân loại sai phạm của nhân viên và giải thích các cấp độ kỷ luật đi kèm trên cơ sở tính chất nghiêm trọng từ khiển trách bằng lời nói cho tới buộc thôi việc. Đề xuất 14 loại sai phạm ít nghiêm trọng chịu khiển trách bằng lời hay văn bản và 12 hành vi nghiêm trọng phải chịu đình chỉ công việc hay buộc thôi việc ngay lập tức.
  • Có các phần riêng về từng hình thức kỷ luật: thử thách, đình chỉ và đuổi việc.
Danh sách các hình thức kỷ luật theo cấp độ:
  • Lên danh sách những điều bạn cần cân nhắc và các bước bạn phải thực hiện trước, trong và sau cuộc họp kỷ luật với nhân viên.
Danh sách văn bản lưu về kỷ luật theo cấp độ:
  • Bao gồm tất cả các thông tin bạn cần để viện chứng cho hình thức cảnh cáo bằng lời và văn bản.
Mẫu cảnh báo bằng lời và bằng văn bản:
  • Có thể nhập trên máy tính hoặc điền vào bằng tay
  • Được cấu trúc để có thể đưa một bản sao cho nhân viên và một bản lưu vào hồ sơ nhân sự.